Zelda no Densetsu - Fushigi no Boushi (J)

1743 - Zelda no Densetsu - Fushigi no Boushi (J) GBA